Hotărârea nr. 581/2005

Hotărârea 581/2005 - Atribuirea unei locuintă din fondul locativ de stat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor : Ovidiu Laurean Turdean, Tudor Radu Pușcaș, Mihai Sandu, Alexandru Cordoș și Somogyi Gyula;

Analizând Referatul nr. 701 din 16.08.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune atribuirea unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei SOBO IUSTINA, domiciliată în municipiul Cluj-Napoca, str. Pasteur nr.40, ap.7;

Reținând prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

ART.l. Se atribuie d-nei SOBO IUSTINA locuința din fondul locativ de stat, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 47, ap. 3.

Termenul închirierii : până la data de 08.04.2009. Imobilul se compune din: una cameră = 16,22 mp.; un hol = 2,64 m.p.

ART.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economică.

Nr. 581 din 30 august 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Av. Alin Păunei Tișe

Secretarul municipiului,

. Mircea Jorj