Hotărârea nr. 561/2005

Hotărârea 561/2005 - Transferul din proprietatea privată a Statului Român în proprietatea Eparhiei Reformate din Ardeal a unei părti din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 5.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transferul din proprietatea privată a Statului Român

în proprietatea Eparhiei Reformate din Ardeal a unei părți din imobilul situat în munieipiu) Cluj-Napoca, str.Horea nr.5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca str.Horea nr.5, din proprietatea privată a statului în proprietatea Eparhiei Reformate din Ardeal; proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.46885/452/22.07.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune transmiterea dreptului de proprietate al statului asupra unei părți din acest imobil în favoarea Eparhiei Reformate din Ardeal, în conformitate cu Decizia nr.93/10.10.2003 emisă de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, rămasă irevocabilă prin Sentința civilă a Curții de Apel Cluj nr.365/2004 și a Deciziei înaltei Curți de Casație și Justiție nr.2086 dată în dosar nr.6642/2004;

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, ale O.U.G.nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată și modificată prin Legea nr.501/2002 și ale Deciziei nr.93/2003 emisă de Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al. 2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea din proprietatea privată a statului și folosința Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în proprietatea Eparhiei Reformate din Ardeal a apartamentelor nr.l, 2, 5, 9, 10, 33, 34, 35, 36 identificate prin nr.top.8981/S/I, 8981/S/II. 8981/S/V. 8981/S/IX, 8981/S/X. 8981/S/XXXIII, 8981/S/XXXIV, 8981/S/XXXV, 8981/S/XXXVI, înscrise în C.F.ind.nr. 130460 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca str. Horea nr.5, cu părțile indivize comune înscrise în C.F.col.nr. 130459, în conformitate cu Decizia nr.93/10.10.2003 a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România.

Art.2. Restituirea în natură a părții din imobilul menționat se va face în starea în care se află la data întocmirii protocolului de predare-primire, care se va încheia în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.94/2000, aprobată și modificată prin Legea nr.501/2002, între deținătorul actual al imobilului, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, reprezentat prin primar și secretar și Eparhia Reformată din Ardeal în temeiul înscrierii imobilului în Cartea Funciară.

Nu fac obiectul retrocedării apartamentele vândute și cota parte aferentă din terenul curții.

Art.3. In protocol se va menționa obligația noului proprietar de a respecta prevederile legale privind protecția chiriașilor.

Art.4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fond de stat, Direcția economică și Serviciul juridic contencios.


Nr.561 din 30 august 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)/ CQNTRASEMNEA

SECRETARUL MUNICIP1ULI

Jr.Mircea Jorj