Hotărârea nr. 54/2005

Hotărârea 54/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 27/2004 (achitarea cheltuielilor de functionare a Fundatiei „Centru de Recuperare a Copiilor Handicapati Motor” pe anul 2005).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


HOTĂRÂRE


privind modificarea Hotărârii nr. 27/2004 (achitarea cheltuielilor de funcționare a Fundației “Centrul de Recuperare a Copiilor Handicapați Motor” pe anul 2005)


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 27/2004 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 229 din 09.02.2004 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 27/2004;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit.”d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,


HOTĂRĂȘTE:


Art.I. Se modifică art.l din Hotărârea nr. 27/2004, care va avea următorul cuprins:

“Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 2.680.800.000 lei de la bugetul local pe anul 2005. în perioada ianuarie - decembrie a.c., pentru achitarea cheltuielilor de funcționare a Fundației "Centrul de Recuperare a Copiilor Handicapați Motor "(cheltuieli de personal și materiale), sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.”

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.


Nr. 54 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Președinte de ședi

E)r. Lazlo/Atilla

¥

1/


Contrasemnează:Secretarul municipiului.