Hotărârea nr. 534/2005

Hotărârea 534/2005 - Aprobarea P.U.D. extindere spatii de învătământ si bibliotecă la UBB-Facultatea de Stiinte Politice, str. T. Mosoiu nr- 71.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere spații de învățământ și bibliotecă la UBB-Facultatea de Științe Politice str. T. Moșoiu nr. 71

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru extindere spații de învățământ și bibliotecă la UBB-Facultatea de Științe Politice, str. T. Moșoiu nr. 71-proiect din inițiativa primarului.

Analizând Referatul nr. 49561 din 12.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru extindere spații de învățământ și bibliotecă la UBB-Facultatea de Stiinte Politice, str. T. Moșoiu ;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/200I privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f” și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru extindere spații de învățământ, amfiteatru, bibliotecă și tehnice la UBB-Facultatea de Științe Politice, prin care se reglementează ocuparea terenului, cu un volum de max. S+P+3E, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.5518/14.07.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea


prevederilor prezentei hotărâri


Direcția urbanism.Contrasemne'ază:

Secretarul municipii

Jr.Mircea Jorj


Nr.534 din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)