Hotărârea nr. 531/2005

Hotărârea 531/2005 - Aprobarea extinderii P.U.D. pentru locuintă familiale S+P+M, S+P+1E, str. Grâului.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea extinderii Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale S+P+M, S+P+1E str. Grâului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea extinderii PUD - pentru locuințe familiale, S+P+M, S+P+1E, str. Grâului- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.49566 din 12.07.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea extinderii PUD - pentru locuințe familiale S+P+M, S+P+1E, str. Grâului, beneficiari Naciu Marian și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 47110/3908/08.07.2003, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă extinderea Planului Urbanistic de Detaliu - pentru locuințe familiale, S+P+M, S+PHE, beneficiari Naciu Marian și asociații, prin care se extinde PUD -locuințe familiale beneficiari Mocan Dorinei și Mocan Gavrilă, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 47110/3908/08.07.2003

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism.


Nr.531 din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)