Hotărârea nr. 516/2005

Hotărârea 516/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte colective, D+P+2E, str. Mircea Eliade f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru imobil de locuințe colec‘:ve , D+P+2E str. Mircea Eliade f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective ,D+P+2E, str. Mircea Eliade f.n.- proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr. 47645 din 05.07 2005 al Direcției de urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective, D+P+2E, str. Mircea Eliade f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 38695/5416/02.06.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f” și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective, cu D+P+2E, str. Mircea Eliade f.n., beneficiar : DRĂGOI HOREA prin care se propune amplasarea unei construcții de locuințe colective, D+P+2E, și amenajarea incintei , precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.38695/5416/02.06.2005.

încredințeazăArt. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE /fi


Nr.516 din 19 iulie 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)