Hotărârea nr. 500/2005

Hotărârea 500/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 731/2004 (modificare beneficiar contract de concesiune).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.731/2004. (modificare beneficiar contract de concesiune).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 731/2004 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 30530 din 22.04.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 731/2004, în sensul modificării beneficiarului concesiunii;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și ale Legii nr.219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”f‘ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art.l al Hotărârii nr.731/2004, care va avea următorul conținut:

>

“Se transcrie contractul de concesiune din SC “G-Impex“ SRL în Ciacoi Luca” având ca obiect terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești bl. Alb, nr.topo.21523/5.”

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință, Av. AlihPăuneDTișe

Nr. 500 din 19 iulie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Secretarul municipiului, ir.Mircea Jorj