Hotărârea nr. 49/2005

Hotărârea 49/2005 - Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Modernizare WC public de pe str. George Cosbuc”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “ Modernizare WC public de pe str.George Coșbuc “

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare WC public de pe str.George Coșbuc“- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 10215 din 14.02.2005 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții, “Modernizare WC public de pe str. George Coșbuc “;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Modernizare WC public de pe str. George Coșbuc conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea studiului de fezabilitate va fi făcută din bugetul local pe anul 2005, cap. 63.02. C/RADP, poz. 2 .

Art. 3 . Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 49 din 22 februarie 2005 ( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexa la Hotărârea nr.49/2005

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “Modernizare WC public pe amplasamentul situat în municipiul Cluj-Napoca, str.George Coșbuc”

TITULAR: Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca BENEFICIAR: Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Municipiului Cluj-Napoca, str.George Coșbuc INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general inclusiv TVA este

VALOARE DEVIZ GENERAL

  • 511.491.4 mii lei

  • 353.903.5 mii lei


Din care C+M


Regim de înălțime = P

Nr. corpuri clădiri = 1

Nr.total încăperi = 4 din care:

1 cabină femei ( 1 WC, 1 lavoar);

1 cabină bărbați ( 1 WC, 1 pișoar, 1 lavoar);

1 cabină handicapați

1 hol ( cu îngrijitoare )

S construită = 18,00 mp

Durata de realizare a investiției: 4 luni calendaristice

Finanțare investiției: bugetul local

Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu Studiul de fezabilitate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.