Hotărârea nr. 485/2005

Hotărârea 485/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 296/2001 (vânzarea unei locuinte din fondul locativ de stat).


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii. nr.296/ 2001 (vânzarea unei locuințe din fondul locativ de stat)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.296/2001 (privind vânzarea unei locuințe din fondul locativ de stat) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referarul nr. 323 din 22.06.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat prin care se propune anularea vânzării locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, str.Dâmboviței nr.79, apt.29, întrucât chiriașa Costca Carmen deține contract de închiriere încheiat după publicarea Legii 112/1995;

Reținând prevederile Legii 112/1995 art.9 privind condițiile de vânzare către chiriași a locuințelor naționalizate;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art.38 al.2 lit.g și art.46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice

locale,


HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea Hotărârii nr.296 / 2001, în sensul anulării art. 1, punct „a” , privind vânzarea locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, str.Dâmboviței nr.79 apt.29, chiriașă Costea Carmen.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. LASZLO ATTILA

Nr. 485 din 28 iulie 2005 (Hotărârea a fost aprobată cu 24 voturi)

CONTRASEMNEAZĂ:

ACRETARUL MUNICIPIULUI