Hotărârea nr. 458/2005

Hotărârea 458/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri, D+P+4E, str. V. Babes nr. 29.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri, D+P+4E, str. V. Babeș nr. 29

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de birouri, D+P+4E , str. V. Babeș nr. 29, proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr.44957/ 43 /23.06.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de birouri, D+P+4E, str. V. Babeș nr. 29

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 8662/ 5061/03.03.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de birouri, D+P+4E, str. V. Babeș nr. 29, beneficiar MĂTUȘA TUDOR , prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru birouri, cu retragerea parterului cu 2 m. față de str. V. Babeș și 1,25 1 a 1,95 m. față de str. Neagră, amenajarea unei parcări auto, accesul în parking-ul de la subsol, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 8662/ 5061/03.03.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Dr. Laszlo Attila


Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Nr. 458 din 28 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

r. Mircea Jorj\