Hotărârea nr. 448/2005

Hotărârea 448/2005 - Alocarea sumei de 145.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea Festivalului International de teatru de Păpusi si Marionete Puck, Cluj-Napoca, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 145.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea Festivalului Internațional de Teatru de Păpuși și Marionete Puck, Cluj-Napoca, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 145.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 organizarea Festivalului Internațional de Teatru de Păpuși și Marionete Puck, Cluj-Napoca, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 38370/2.06.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 145.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea Festivalului Internațional de Teatru de Păpuși și Marionete Puck, Cluj-Napoca, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 145.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea Festivalului Internațional de Teatru de Păpuși și Marionete Puck, Cluj-Napoca, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președinte de ședință,

Dr. Laszlo Attila

Nr. 448 din 21 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)