Hotărârea nr. 436/2005

Hotărârea 436/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 733/2004 (componenta si numirea Consiliului de Administratie al R.A.T. Cluj-Napoca.)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 733/2004 (componența și numirea Consiliului de Administrație al R.A.T. Cluj-Napoca).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 733/2004 (componența și numirea Consiliului de Administrație al R.A.T. Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.40870 din 7 iunie 2005 al Biroului Relații Consiliul local prin care se propune modificarea Hotărârii nr.733/2004 (componența și numirea Consiliului de Administrație al R.A.T. Cluj-Napoca), în sensul înlocuirii lui Pusztay Kalman din Consiliul de Administrație al R.A.T. Cluj-Napoca, cu domnul Csoma Botond;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. I și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I - Se modifică art. 2 al Hotărârii nr. 733/2004, în sensul că se numește domnul Csoma Botond în locul lui Pusztay Kalman în Consiliul de Administrație al R.A.T. Cluj-Napoca.

Art. II - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Relații Consiliul local și R.A.T. Cluj-Napoca.

Președinte de ședință,

Dr. LASZLO Attila

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Mircea JORJ

Nr 436 din 21 iunie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)