Hotărârea nr. 431/2005

Hotărârea 431/2005 - Constructiile locuinte colective mici.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind construcțiile "locuințe colective mici "

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor și definirea categoriei de construcții "locuințe colective mici " - proiect din inițiativa primarului:

Analizând referatul nr. 37067/23.05.2005 al Direcției de urbanism prin care se propune aprobarea criteriilor si definirea categoriei de construcții "locuințe colective mici";

Având în vedere avizul comisiei de specialitate, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 5298/28.04.2005,

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f” și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă criteriile pentru definirea noțiunii de "locuințe colective mici" utilizate în documentațiile de urbanism, in vederea autorizării construirii, după cum urmează:

  • - regim de înălțime max. P+2E

  • - ocuparea terenului POT max. =35%

  • - limitarea numărului de apartamente la max. 6

  • - suprafața minimă pentru locuințe colective = 400 mp. ( In acest caz

    Ac = 140 mp. ) suficientă pentru 2 apartamente pe nivel

    -asigurarea condițiilor de spații verzi, platformă gospodărească, loc de joacă pentru copii în incintă, parcări

    - înălțimea maximă la cornișă: +10 m. de la cotă teren amenajat.(la intrare)


In zonele constituite urbanistic UTR = L3 și UTR = L4 se interzice construirea unor clădiri cu depășirea condițiilor prevăzute mai sus.

Art.2. - Se aprobă avizul nr.5298/28.04.2005 al Comisiei de amenajare a teritoriului si urbanism, care definește criteriile susmenționate .

Art. 3. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează

Direcția urbanism .


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Dr. Laszk/Attila

Nr. 431 din 21 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi )