Hotărârea nr. 427/2005

Hotărârea 427/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru depozit de medicamente si birouri, str. Frunzisului f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu pentru depozit de medicamente și birouri " str. Frunzișului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extra/ordinară,

Examinând proiectul dc hotărâre privind aprobarea documentației - Planul Urbanistic de Detaliu Frunzișului - depozit de medicamente și birouri , str. Frunzișului f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.42120/43/ 13.06.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea documentației PUD - depozit de medicamente și birouri " str. Frunzișului f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de urbanism nr.20380/5153/24.03.2005, precum și avizul comisiei de specialitate,

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit."k" și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru depozit de medicamente și birouri, str. Frunzișului f.n., beneficiar SC Farmexim SRL, prin care se reglementează amplasarea construcției P+l, accesul auto și pietonal, amenajarea incintei, precum și avizul Comisiei tehnice de urbanism nr.20380/5153/24.03.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Dr. Laszlo Attila

7

Contrasemnează.

'Șecretarul municipiului,

Nr. 427 din 21 iunie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


Jr. Mircea Jorj