Hotărârea nr. 404/2005

Hotărârea 404/2005 - Solicitarea de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor si taxelor locale precum si a dobânzilor si penalitătilor de întârziere, datorate bugetului local de către S.C. Unirea S.A. Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CI U .1 - N A P O C A

11 O T Â R A R E

privind solicitarea de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor și taxelor locale, precum și a dobânzilor și penalităților de întârziere, datorate bugetului local de către S.C. UNIREA S.A. Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind solicitarea de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor și taxelor locale, precum și a dobânzilor și penalităților de întârziere datorate bugetului local de către S.C. UNIREA S.A. CLUJ-NAPOCA - proiect din inițiativa consilierilor locali; Remus (iabricl Lăpușan. Petru lacob Pântea. Pall'y Carol și Ovidiu Laurean. întocmit conform ()UG 26/2004 și a Legii nr. 137/2002:

Analizând Referatul prin care se propune scutirea de la plata dobânzilor și a penalităților de întârziere aferente obligațiilor bugetare datorate și neachitate la data de 31.12.2003. cuprinse în ceriilîcalul de obligații bugetare.

Reținând ari. 121 din OG 02/2003 privind Codul de procedură fiscală, ari. 18 din Legea nr. 137'2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării și art.26 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aliate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Parlicipațiilor Stalului și consolidarea unor privatizări.

Văzând avizui comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiilor ari.38 al.2 lit. "d" și art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

II O T A R A Ș T E:

AR 1.1. Se face aplicarea ari.26 al.l lit.”e” din OUG 26/2004. scutindu-se la plata dobânzilor și penalităților de întârziere aferente obligațiilor bugetare cuprinse în certificatul de oblieații bugetare, calculate pană la data transferului dreptului de AR 1.2 Scutirea se acordă cu condiția achitării următoarelor obligații:

proprietate asupra acțiunilor (27.08.2004).

1 mpozit pe clădiț i:

Impozit teren:

Laxă teren în folosință

l axă asupra mijloacelor de transport

Laxă vehicule lente

l axă pt. folosirea miji, (le reclamă

și publicitate:


după cum urmează:

dobânzi de întârziere: 1.294.450.353 lei penalități de întârziere: 171.950.571 lei obanzi de întârziere: 153.655.980 lei penalități de întârziere: 14.581.537 lei dobânzi de întârziere: 68.189.300 lei penalități de întârziere: 10.263.329 lei dobânzi de întârziere: 17.538.732 lei penalități de întârziere: 1.962.191 lei dobânzi de întârziere: 68.880 lei penalități de întârziere: 19.000 lei

dobânzi de întârziere: 2.167.732 lei penalități de întârziere: 199.831 lei


  • •   debitul cuprins în certificatul de obligații bugetare:

  • •  dobânzile și penalitățile aferente debilului cuprins în certificatul de obligații bugetare calculate începând cu dala transferului dreptului de proprietate:

  • •  obligațiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente după dala de 31.12.2003. precum și a dobânzilor și penalităților aferente acestor obligații bugetare.

ARI'.3. Nerespeclarea prevederilor art.2 al prezentei hotărâri conduce la pierderea valabilității înlesnirilor și începerea/continuarea executării silite pentru întreaga sumă neplălilă. inclusiv a dobânzilor și penalităților de întârziere calculate de la data la care termenele și/sau condițiile nu au fost respectate.

AR 1.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția taxe și impozite locale.Nr.404 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)