Hotărârea nr. 402/2005

Hotărârea 402/2005 - Alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Societătii Culturale Filarmonia pentru editarea revistei Filarmonia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Culturale Filarmonia pentru editarea revistei Filarmonici, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Culturale Filarmonia pentru editarea revistei Filarmonia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 29531/27 IV.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Culturale Filarmonia pentru editarea revistei Filarmonia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 100.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Societății Culturale Filarmonia pentru editarea revistei Filarmonia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Nr.402 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Președinte de ședință, Dr. I .aszlo Attila

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, Un Mircea JOR.ț __