Hotărârea nr. 400/2005

Hotărârea 400/2005 - Alocarea sumei de 60.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Ansamblului folcloric Somesul-Napoca ăentru participarea la două festivaluri internationale de muzică si dansuri traditionale din Norvegia, sub egida Consiliului local al munciipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 60.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Ansamblului folcloric Someșul-Napoca pentru participarea la două festivaluri internaționale de muzică și dansuri tradiționale din Norvegia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Ansamblului folcloric Someșul-Napoca pentru participarea la două festivaluri internaționale de muzică și dansuri tradiționale din Norvegia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 24886 din 12. 04. 2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 40.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Ansamblului folcloric Someșul-Napoca pentru participarea la două festivaluri internaționale de muzică și dansuri tradiționale din Norvegia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei 60.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Ansamblului folcloric Someșul-Napoca pentru participarea la două festivaluri internaționale de muzică și dansuri tradiționale din Norvegia, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președinte de ședință, Dr. Laszlo^ ila


Nr.400 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


Contrasemnează:

Secretarul municipiului, Jr. Mircea Jorj