Hotărârea nr. 390/2005

Hotărârea 390/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 550/2004 referitor la elaborarea proiectul de cercetare intitulat generic „Cluj-Napoca – democratie si reprezentare” al facultătii de Stiinte Politice si Administrative, din cadrul Universitătii „Babes-Bolyai”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 550/2004 referitor Ia elaborarea proiectului de cercetare intitulat generic “Cluj-Napoca - democrație și reprezentare” al Facultății de Științe Politice și Administrative, din cadrul Universității “Babeș-Bolyai”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 550/2004 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 4094 din 31.01.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 550/2004, în sensul redistribuirii sumei de 109.559.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Facultății de Științe Politice și Administrative, din cadrul Universității “Babeș-Bolyai”, pentru elaborarea proiectului de cercetare intitulat generic “Cluj-Napoca - democrație și reprezentare”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. *’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 550/2004 care va avea următorul cuprins:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 109.559.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Facultății de Științe Politice și Administrative, din cadrul Universității “Babeș-Bolyai”, pentru elaborarea proiectului de cercetare intitulat generic “Cluj-Napoca - democrație și reprezentare”.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE I)E ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila //

Nr. 390 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

. Contrasemnează:

Secretarul municipiului, \ir. Mircea Jorf,