Hotărârea nr. 379/2005

Hotărârea 379/2005 - Prelungirea contractului de asociere nr. 102/27.04.2000, pentru spatiul cu altă destinatie situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 5.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind prelungirea contractului de asociere nr. 102/27.04.2000,


pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Regele Ferdinand nr.5.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere nr. 102/27.04.2000, privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Regele Ferdinand nr.5, detinut de COOPERATIVA ELECTROMECANICA - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horea Florea, Florin Stamatian, Petric Mircea, Ștefan Dimitriu, Palfi Carol;

Analizând Referatul nr. 1022 din 26.05.2005, al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 102/27.04.2000, detinut de COOPERATIVA ELECTROMECANICA , privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Regele Ferdinand nr.5, în suprafață de 71,27 mp.;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “x” și art. 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba prelungirea contractului de asociere nr. 102/27.04.2000, detinut de COOPERATIVA ELECTROMECANICA , privind spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, str.Regele Ferdinand nr.5, în suprafață de 71,27 mp. cu o cota de asociere de 27.000.0000 (2700 leu greu) lei/luna indexabila cu rata inflației, avand destinația de magazin nealimentar;

ART.2 - Termenul asocierii este până la vanzarea spațiului in baza Legii 550/2002, dar nu mai mult de 2 ani cu incepere de la 29.03.2005 pana la 28.03.2007.

ART.4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat și Direcția economica.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Dr. Laszlo Attila

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului \Jr. Mircea Jori


Nr. 379 din 31.05.2005 (Hotararea a fost adoptata cu 26 voturi)