Hotărârea nr. 361/2005

Hotărârea 361/2005 - Aprobarea P.U.D. Clădire pentru birouri S+P+4E, str. Bucuresti nr. 16.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Clădire pentru birouri S+P+4E Strada București nr. 16

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Clădire pentru birouri S+P+4E, pe strada București nr. 16, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 35789/431/17.05.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Clădire pentru birouri S+P+4E, pe strada București nr. 16, beneficiar S.C. BLOC INVEST S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 6495/5021 din 17.02.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Clădire pentru


birouri S+P+4E, pe strada București nr. 16, beneficiar S.C. BLOC INVEST S.R.L. prin care se stabilește amplasarea construcției retrasă cu 6,0 m. de la aliniament, în regim înșiruit cu gang de acces auto la parter, amenajarea incintei cu platformă de parcare și accese. P.O.T. max. = 47,5%, C.U.T. max. 2,4 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 6495/5021 din 17.02.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE/ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul municipiului,

\ Jr. Mircca Jorj

Nr. 361 din 31 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)