Hotărârea nr. 346/2005

Hotărârea 346/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuinta colective, str. Al. Vaida Voievod – prelungire.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuința colective

Strada Al. Vaida Voievod - prelungire

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Locuințe colective pe strada Al. Vaida Voievod - prelungire, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 36727/19.05.2005al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Locuințe colective pe strada Al. Vaida Voievod -prelungire, beneficiari Irimieș Doru și asociații;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 18051/5109 din 17.03.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -

Sc aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuințe colective pe strada Al. Vaida Voievod - prelungire, beneficiari Irimieș Doru și asociații prin care se reglementează amplasarea a 3 construcții cu înălțimea D+P+3E+M cu garaje la demisol, amenajarea incintei cu parcare, loc de joacă, platformă gospodărească, alei și spații verzi, accesul auto și pietonal, P.O.T. max. = 20%, C.U.T. max. 0,62 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 18051/5109 din 17.03.2005.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

G/

CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul municipiului,

Jr. Mircea JorjNr. 346 din 31 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)