Hotărârea nr. 315/2005

Hotărârea 315/2005 - Propunerea de alocare a sumei de 574.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea revistei Helikon, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind propunerea de alocare a sumei de 574.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea revistei HELIKON, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 574.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea revistei HELIKON, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierului Molnos Lajos;

Analizând Referatul nr. 69131 /29. IV.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 574.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea revistei HELIKON, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 574.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru editarea revistei HELIKON, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Nr.315 din 10 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)Contrasemnează:

ecrctarul municipiului,

Jr. Mircea JORJ