Hotărârea nr. 305/2005

Hotărârea 305/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familia D+P+E, Colonia Făget f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+E

Colonia Făget fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, D+P+E , Colonia Făget fn,- proiect din inițiativa primarului,

Analizând referatul nr. 31914/28.04.2005 al Direcției de urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială, D-P+E, Colonia Făget fn.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 13363/5067/03.03.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f” și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, cu D+P+E, Colonia Făget f.n., beneficiară: Moldovan Maria prin care se propune amplasarea unei construcții de locuință, D+P+E și amenajările de teren aferente, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 13363/ 5067/ 03.03.2005

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ dr. LaszloAttila r


Contrasemnează:


Secretarul municipiului, \ jr. Mircea Jorj

Nr. 305 din 10 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)