Hotărârea nr. 291/2005

Hotărârea 291/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 463/2004 (concesionarea prin incredintare directă a cotei de 1/2 parte din terenul în suprafată totală de 705,6 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura turcului nr. 46).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 463/2004

(concesionarea prin încredințare directă a cotei de 16 parte din terenul în suprafață totală de 705,6 mp, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.46)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.463/2004 proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.27642 din 12.04.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 463/2004;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, Legii nr. 114/1996 republicată și ale Hotărârii nr.310/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”f‘ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se modifică art. 1 al Hotărârii nr. 463/2004 care va avea următorul cuprins:

“Art.L Se aprobă concesionarea prin încredințare directă a cotei de 16 din terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.46, nr. topo. 10270/2/1, 10270/2/2 în suprafață totală de 705,6 mp în favoarea familiei Câmpean Călin Vasile și soția Nicoleta Daniela, în vederea realizării unei locuințe, conform Hotărârii nr.316/1998.

Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesiune se stabilește la suma de 90 Euro/mp, cu reducerea taxei de concesiune cu 95%”.

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Direcția economică.

Nr.291 din 10 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Președinte de, ședință, Dr. Laszlo Attila

7


• } i

f

3'i/r

Contrasemnează :

Secretarul municipiului, jr.Mirc^aJo^j