Hotărârea nr. 285/2005

Hotărârea 285/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 812/2004 (prelungirea termenului de realizare a constructiei).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii nr.812/2004 (prelungirea termenului de realizare a construcției)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.812/2004 -proiect din inițiativa primarului ;

Analizând Referatul nr. 28133 din 13.04.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr.812/2004, în sensul prelungirii termenului de realizare a construcției;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art.l. al Hotărârii nr.812/2004 în sensul în sensul prelungirii termenului de începere a executării lucrărilor autorizate a construcției, până la data de 1 noiembrie 2005.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr.285 din 10 mai 2005(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi


Secretarul municipiului, \ jr. Mircea Jorj,