Hotărârea nr. 257/2005

Hotărârea 257/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte colective, D+P+2E, str. Bună-Ziua f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru imobil de locuințe colective , D+P+2E, str. Bună-ziua f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective ,D+P+2E, str. Bună-ziua f.n.- proiect din inițiativa primarului,

Analizând referatul nr.23895/ 431/ 14.04.2005 al Direcției de urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective, D+P+2E, str. Bună-ziua f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 17601/5142/ 17.03.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f” și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu pentru imobil de locuințe colective, cu D+P+2E, str. Bună-ziua f.n., beneficiară : Bikali Almășan Rozalia, prin care se propune amplasarea unui imobil pentru locuințe colective, D+P+2E. cu garaj colectiv la demisol cu acces din drumul secundar, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 17601/5142/17.03.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Dr. Laszly Attila


Nr. 257 din 19 aprilie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi)