Hotărârea nr. 253/2005

Hotărârea 253/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru case de vacantă D+P+M, str. D.D.Rosca f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru case de vacanță D+P+M, str. D.D.Roșea fn.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru case de vacanță, D+P+M, str. D.I).Roșea fn ( Făget), proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr.28391/14.04.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru case de vacanță. D+P+M. str. D.D.Roșea fn.,

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 10335/ 5069/ 03.03.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂ R Ă Ș T E :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru case de vacanță, D+P+M, str. D.D.Roșea fn, beneficiar MESEȘAN VASILE și asociații, prin care se reglementează amplasarea construcțiilor , accesul din str. D.D.Roșea prin alee comună, amenajarea zonei înconjurătoare, regimul de construire izolat, posibilitatea de racordare la utilități, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10335/ 5069/ 03.03.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția

urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Ăttila

Constrasemnează:

Secrbtan.il municipiului

Jr. Mircea Jor j

Nr. 253 din 19 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi )