Hotărârea nr. 223/2005

Hotărârea 223/2005 - Alocarea sumei de 2,5 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru executarea lucrărilor de reparatii la Sectia de Chirurgie toracică – bloc operator si a lucrărilor de introducere a sistemului de încălzire cu centrală termică proprie la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „leon Daniello”


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 2,5 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru executarea lucrărilor de reparații la Secția de Chirurgie toracica - bloc operator și a lucrărilor de introducere a sistemului de încălzire cu centrală termică proprie la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2,5 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru executarea lucrărilor de reparații la Secția de Chirurgie toracică - bloc operator și a lucrărilor de introducere a sistemului de încălzire cu centrală termică proprie la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”- proiect din inițiativa primarului ;

Analizând Referatul nr. 22714 din 29.03.2005 al Direcției tehnice prin care se propune alocarea sumei de 2,5 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru executarea lucrărilor de reparații la Secția de Chirurgie toracica - bloc operator și a lucrărilor de introducere a sistemului de încălzire cu centrală termică proprie la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” ;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 38 alin.2 lit. “n“ și art.46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. I - Se aprobă alocarea sumei de 2,5 miliarde lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru executarea lucrărilor de reparații la Secția de Chirurgie toracică -bloc operator și a lucrărilor de introducere a sistemului de încălzire cu centrală termică proprie la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”

Art. II- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de Ședință. Dr.LASZLlt) Attila

Nr. 223 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi )