Hotărârea nr. 210/2005

Hotărârea 210/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 672/2004.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii nr.672/2004

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind modificarea Hotărârii nr.672/2004 - proiect din inițiativa primarului si a următorilor consilieri: Horea Florea, Florin Stamatian, Petric Mircea,Ștefan Dimitriu si Palfi Carol;

Analizând Referatul nr.594 din 17.03.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune modificarea Hotărârii nr.672/2004 prin completarea anexei cu poziția nr.43: activitati internet, la tariful de 50.000 lei/mp. activitate de baza si 25.000 lei/mp. pentru dependințe;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2 lit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba modificarea Hotărârii nr.672/2004 prin completarea anexei in sensul adaugarii poziției nr.43:activitati internet la tariful de 50.000 lei/mp/ pentru activitatea de baza si 25.000 lei/ mp. pentru dependințe.

ART.2 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se incredinteaza Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

PREȘEDINTE DE SgDINTA, Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

Jr. Mircea Jorj i


Nr. 210 din 5 aprilie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 24 voturi).