Hotărârea nr. 21/2005

Hotărârea 21/2005 - Înfiintarea în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca a Serviciului Public Comunitar de Evidentă a Persoanelor.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

H OTARARE municipiului Cluj-Napoca a Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor

privind înființarea in subordinca Consiliului Local al


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare prin care se propune înființarea in subordinca Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca a Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor -proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 111.072/302/2005 prin care se prezintă cadrul legal si propunerea de infiintare a Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor;

Având in vedere prevederile O.G. nr. 84/2001 privind infiintarea, organizarea si funcționarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si ale H.G. 2.104/2004, pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementului resurselor umane financiare si materiale;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al. (2) lit. i si art. 46 din Legea 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aproba înființarea Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Cluj-Napoca in subordinca Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin reorganizarea compartimentului stare civila din cadrul aparatului propriu si a Biroului de Evidenta a Persoanelor din cadrul Serviciului de Evidenta a Persoanelor Cluj.

Art. 2 - Organigrama, statul de funcții si regulamentul de organizare si funcționare a Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor urmeaza sa se aprobe intr-o ședința ulterioara a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează secretarul municipiului, Serviciul stare civila si Biroul resurse umane.Nr. 21 din 10 ianuarie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 27 voturi)