Hotărârea nr. 190/2005

Hotărârea 190/2005 - Prelungirea contractului de asociere pentru spatiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI >CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind prelungirea contractului de asociere pentru spațiul situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15.

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii unui contract de asociere - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor: Ștefan Dimitriu, Florin Stamatian, Horea Florea, Palfi Carol si Mircea Petric;

Analizând Referatul nr. 598 din 17.03.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea contractului de asociere nr. 92/14.04.2000 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15, d-nei Bratu Anca Cristina;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”x” si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba prelungirea contractului de asociere nr. 92/14.04.2000 pentru spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15, d-nei Bratu Anca Cristina, pentru o cota de asociere lunara de 1.250.000 lei, indexabila cu rata inflației.

ART.2 - Durata asocierii este pana la soluționarea revendicării imobilului, dar nu mai mult de 2 ani, incepand cu data de 30.03.2005 pana la data de 30.03.2007. Contractul inceteaza de drept la momentul predării spațiului către revendicator.

ART.4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.Nr.190 din 5 aprilie 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 23 voturi).