Hotărârea nr. 185/2005

Hotărârea 185/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, D+P+1E, str. G.V. Bibescu f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, D+P+1E, str. G.V. Bibescu f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, D+P+E , str. Colonia Becaș nr.f.n. - proiect din inițiativa primarului ;

Analizând Referatul nr.22480/ 43 din 28.03.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuință familială, D+P-1E, str. G.V. Bibescu f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 1143/4914'20.01.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul:

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuință familială, D+P+1E, str. G.V. Bibescu f.n., beneficiar: Stanciu Gheorghe, prin care se reglementează amplasarea locuinței familiale cu regim de înălțime D+P+1E. aliniată la 5 m. de la traseul regularizat al străzii și respectarea distanței de 3 m. față de limita laterală vestică, 16 m. față de cea estică, organizarea accesului, a spațiului verde, posibilitatea de racordare la utilități, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 1143/4914/20.01.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția

urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Dr.La.szU> Attila


Nr. 185 din 5 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

CONTRASEMNEAZĂ, Secretarul municipiu ui.

JrlMircea Jorj