Hotărârea nr. 168/2005

Hotărârea 168/2005 - Aprobarea P.U.D pentru imobil de locuit, D+P+2E, str. Frunzisului nr. 36A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuit, D+P+2E, str. Frunzișului nr.36A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUI) - pentru imobil de locuit, str. Frunzișului nr.36A- proiect din inițiativa primarului,

Analizând referatul nr. 16080/ 431/ 07.03.2005 al Direcției de urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuit, str. Frunzișului nr.36A Cluj-Napoca.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 85331/4925/ 03.02.2005, precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f’ și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

Art, 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuit cu D+P+2E, str. Frunzișului nr.36A, beneficiar Bujoru Ilisic, prin care se propune amplasarea a două corpuri de construcții pentru locuințe. D+P+2E, cu garaje la subsol și parcări la sol. cu amenajarea parcelei cu alei de acces auto și pietonal. alveolă de supralărgire în zona racordării la str.Frunzișului, spațiu verde, loc dejoacă pentru copii, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.85331/4925/03.02.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

Nr. 168 din 14 martie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi) PREȘEDINTE DE.ȘEDINȚĂ.

Dr. Laszlo Attila

K 7/

s<