Hotărârea nr. 159/2005

Hotărârea 159/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale D+P+M, str. Donath nr. 150 B-C-G-H-I.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale D+P+M,str. Donath nr.150 B-C’-G-H-I

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuințe familiale , D+P+M, str. Donath nr. 150 B-C-G-H-I,

Analizând Referatul nr. 15897/ 43 /07.03.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentruP locuințe familiale D+P+M, str. Donath nr.150 B-C-G-H-L;

Avânc în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.3405/4923/03.02.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuințe D+P+M, str.Donath nr.150 B-C-G-H-I-, beneficiar Chichișan Simion, prin care se reglementează amplasarea pe parcelă, alinierea la 5 m. față de traseul regularizat și corectat al drumului de acces, regimul de construire izolat, regimul de înălțime D+P+M până la D+P+E+M, precum și avizul comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr.3405/4923/03.02.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ. Dr. LaszloĂttila


Secretarul municipi i\I ui

\lr. Mircea Jorj\ _

Nr. lr>9 din 14 martie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)