Hotărârea nr. 152/2005

Hotărârea 152/2005 - Indeminizatie consilierilor locali.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind indemnizația consilierilor locali

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind indemnizația consilierilor locali - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 256 / 411 din 04.03.2005. cu privire la acordarea indemnizației de ședință în cuantum de 5 % din indemnizația lunară a primarului și la numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația - o ședință ordinară de consiliu și 2 ședințe de comisii de specialitate pe lună;

Reținând prevederile art. 34 alin. (1) - (3) din Legea nr. 393 / 2004;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă acordarea indemnizației de ședință în cuantum de 5 % din indemnizația lunară a primarului.

Art. 2 - Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația este de o ședință ordinară de consiliu și 2 ședințe de comisii de specialitate pe lună.

Art. 3 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Biroul Relații Consiliul local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr. 152 din 14 martie 2005

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului.

\jr. Mircea Jorj \ -

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)