Hotărârea nr. 15/2005

Hotărârea 15/2005 - Aprobarea P.U.D. Clădire de birouri – sediu ELM Electromontaj, str. Uzinei Electrice nr. 2.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Clădire de birouri - sediul ELM Electromontaj Strada Uzinei Electrice nr.2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Clădire de birouri - sediul ELM Electromontaj, strada Uzinei Electrice nr.2, proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 82516/431/28.12.2004 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Clădire de birouri - sediul ELM Electromontaj, strada Uzinei Electrice nr.2, beneficiar S.C. ELM Electromontaj S.A.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 68568/ 4674/ 43/ 04.11.2004, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Clădire de birouri -sediul ELM Electromontaj, strada Uzinei Electrice nr.2, beneficiar; S.C. ELM Electromontaj S.A., prin care se reglementează accesul, organizarea pe parcelă, regimul de construire, regimul de aliniere, regimul de înălțime S+P+4E, parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 68568/4674/43/ 04.11.2004,

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


3 DE ȘEDINȚĂ,

Attila


municipiului.

Jr. MircctrJoȚj

Nr. 15 din 10 ianuarie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)