Hotărârea nr. 112/2005

Hotărârea 112/2005 - Alocarea sumei de 132.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociatiei Femeilor Împotriva Violentei (Artemis) pentru cheltuieli de functionare (energie electrică, încălzire şi apă) ale „Adăpostul temporar pentru femei si copiii lor, victime ale violentei domestice” si ale Centrului de consiliere pentru copii si tineri – victime ale abuzului / violentei sexuale”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 132.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Femeilor Împotriva Violenței (Artemis) pentru cheltuieli de funcționare (energie electrică, încălzire și apă) ale “Adăpostul temporar pentru femei și copiii lor, victime ale violenței domestice” și ale “Centrului de consiliere pentru copii și tineri - victime ale abuzului/violenței sexuale”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 132.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Femeilor împotriva Violenței (Artemis) pentru cheltuieli de funcționare (energie electrică, încălzire și apă) ale “Adăpostul temporar pentru femei și copiii lor. victime ale violenței domestice” și ale "Centrului de consiliere pentru copii și tineri - victime ale abuzului/violenței sexuale”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 70045 din 02.02.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea suinei de 132.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Femeilor împotriva Violenței (Artemis) pentru cheltuieli de funcționare (energie electrică, încălzire și apă) ale "Adăpostul temporar pentru femei și copiii lor, victime ale violenței domestice” și ale “Centrului de consiliere pentru copii și tineri - victime ale abuzului/violenței sexuale”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 132.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Asociației Femeilor împotriva Violenței (Artemis) pentru cheltuieli de funcționare (energie electrică, încălzire și apă) ale “Adăpostul temporar pentru femei și copiii lor, victime ale violenței domestice” și ale "Centrului de consiliere pentru copii și tineri - victime ale abuzului/violenței sexuale”, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președin   ' dință,

Dr. Laz aNr. 112 din 22 februarie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, \jr. Mircea Jork /—