Hotărârea nr. 136/2009

Hotărârea.nr.136- privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Judeţul Braşov şi comuna Şercaia în vederea redactării cererilor de finanţare pe fonduri structurale pentru aplicaţii pentru proiectul integrat “Autentic Braşovean”


ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

Consiliul JudețeanE-mail:office@judbrasov.ro


Cod F-16HOTĂRÂREA NR.136

din data de 29.05.2009

privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Județul Brașov și comuna Șercaia în vederea redactării cererilor de finanțare pe fonduri structurale pentru aplicații pentru proiectul integrat “Autentic Brașovean”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 29.05.2009;

Analizând referatul nr.3384/4.05.2009 întocmit de către Direcția Coordonare Integrare Europeană prin care se propune încheierea unor contracte de asociere între Județul Brașov și localitățile Rupea, Făgăraș, Victoria, Racoș, Săcele, Vama - Buzăului și Prejmer, Șercaia, Măieruș, I-Ioghiz, în vederea redactării cererilor de finanțare prin Programul Operațional Regional, axa 3.1 respectiv 3.4, precum și POS MEDIU axa 2 și 4;

Ținând cont de avizul favorabil formulat de Comisia de specialitate a Consiliului Județean Brașov nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;

Având în vedere dispozițiile art. art. 91 alin.l lit.”d” și „e” și alin.5 lit.”a” pct.3 și alin.6 lit.”c”din Legea nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 97 și art. 103, alin. (2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea unui contract de asociere între Județul Brașov și comuna Șercaia în vederea redactării cererilor de finanțare pe fonduri structurale pentru aplicații pentru proiectul integrat “Autentic Brașovean”.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Coordonare Integrare Europeană.


Contrasemnează, SECRETAR Mariana Tihărău