Hotărârea nr. 638/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1/15 din terenul înscris în C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502 și a cotei de 1/15 din terenul înscris în C.F. nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, de la Vlad Mircea-Gheorghe și Vlad Ancuța-Elena.

 

HOTĂRÂREA Nr. 638

din data de  18  septembrie  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1/15 din terenul înscris în C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502 și a cotei de 1/15 din terenul înscris în       C.F. nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, de la Vlad Mircea-Gheorghe și Vlad Ancuța-Elena;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de                 18 septembrie 2019;

Analizând Referatul de aprobare nr. 84.069 din 06.09.2019 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcției Arhitect Șef, prin care se propune trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 1/15 din terenul înscris în C.F. nr. 144502 Brașov,       nr. cad. 144502 și a cotei de 1/15 din terenul înscris în C.F. nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, de la Vlad Mircea-Gheorghe și Vlad Ancuța-Elena;

Văzând adresa nr. 72.384/06.08.2019, declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub nr. 493/08.04.2019 și extrasele C.F. pentru informare       nr. 144502 și nr. 140453 Brașov;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2) și art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1),    alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se ia act că dl. Vlad Mircea-Gheorghe și d-na Vlad Ancuța-Elena au renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 1/15 din imobilul situat în Braşov, înscris în                          C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502, în suprafață totală de 641 m.p. și a cotei de 1/15 din imobilul situat în Brașov, înscris în C.F. nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, în suprafață totală de 1.514 m.p., zona str. Morarului.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 1/15 din imobilul situat în Braşov, înscris în                        C.F. nr. 144502 Brașov, nr. cad. 144502, în suprafață totală de 641 m.p. și a cotei de 1/15 din imobilul situat în Brașov, înscris în C.F. nr. 140453 Brașov, nr. cad. 140453, în suprafață totală de 1.514 m.p., zona str. Morarului.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.