Hotărârea nr. 537/2019

Majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul din Braşov, Poiana Braşov, str. Poiana Doamnei nr. 11 - Restaurant şi Hotel Ciucaş, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 

HOTĂRÂREA Nr. 537

din data de  30  august  2019

 

 

Privind: majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul din Braşov, Poiana Braşov, str. Poiana Doamnei nr. 11 - Restaurant şi Hotel Ciucaş, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 august 2019; 

Analizând Referatul de aprobare nr. 435.219 din 23 august 2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de inițiator;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Fiscale Braşov, prin care s-a propus  majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul din Braşov, Poiana Braşov, str. Poiana Doamnei nr. 11 - Restaurant şi Hotel Ciucaş, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

Văzând fişa de evaluare şi Nota de constatare pentru imobilul situat în Braşov, Poiana Braşov,              str. Poiana Doamnei nr. 11 - Restaurant şi Hotel Ciucaş;

Având în vedere prevederile art. 489, alin. (5), (6), (7) şi (8), coroborat cu art. 456 din Legea            nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 168 din H.G.                     nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 462 din 31.07.2019 privind aprobarea Regulamentului - cadru de aplicare a majorării cu până la 500 % a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite şi stabilirea criteriilor de încadrare a clădirilor şi terenurilor în categoria imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. c), art. 154, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă majorarea cu 300 % a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul din Braşov, Poiana Braşov, str. Poiana Doamnei nr. 11 - Restaurant şi Hotel Ciucaş, aparţinând proprietarului identificat în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. (1) Clădirea, situată în Braşov, Poiana Braşov, str. Poiana Doamnei nr. 11 - Restaurant şi Hotel Ciucaş, se încadrează în categoria clădiri neîngrijite, prin constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare, în baza criteriilor stabilite de regulamentul aprobat prin H.C.L. nr. 462 din 31.07.2019.

          (2) Fac excepţie de la majorarea impozitului pentru clădirile neîngrijite, proprietarii care deţin autorizaţie de construire/desfiinţare valabilă, în vederea construirii/renovării/demolării şi au anunţat la Inspectoratul de Stat în Construcţii și la autoritatea publică locală începerea lucrărilor.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Fiscală Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.