Hotărârea nr. 514/2019

Reglementarea situației juridice a imobilului teren, situat în Brașov, str. Macului nr. 13.

 

HOTĂRÂREA Nr. 514

din data de  31  iulie  2019

 

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a imobilului teren, situat în Brașov, str. Macului nr. 13; 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31 iulie 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Referatul de aprobare, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice și de Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 66.727/2019, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov - domeniul privat a imobilului teren, situat în Brașov, str. Macului nr. 13;

Având în vedere prevederile art. 888 din Cod Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările  ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 87, alin. (5), art. 106, alin. (3), art. 129, alin. (1), alin. (2),               lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, situat în str. Macului nr. 13, înscris în C.F. nr. 156390 Brașov, nr. top. 6832/17/8.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.